טופס הסכמה לצילום ופרסום תמונות של קטין/ה

הריני לאשר את הסכמתי לצילום בני/בתי הקטין/ה במסגרת פעילות רשת של הנוער העובד והלומד.

 

כמו כן, הריני לאשר את הסכמתי לפרסום תמונות ו/או צילומי וידאו בהן צולם/צולמה הקטין/ה הנ"ל במסגרת כל הפרסומים אשר קשורים לתנועת הנוער העובד והלומד, בכל חומר פרסומי ו/או שיווקי ו/או תקשורתי של תנועת הנוער העובד והלומד ,לרבות אתר האינטרנט והרשתות החברתיות של הנוער העובד והלומד ובכל מדיה אחרת, לרבות העברת הצילומים לגופי תקשורת מקומיים וארציים, לפי שיקול דעתה של תנועת הנוער העובד והלומד.

 

ידוע לי כי תמונות ו/או צילומי וידאו שיפורסמו כאמור באינטרנט, תהיינה חשופות לכל משתמשי האינטרנט ועלולים להיות חשופים לשיתופים ברשתות חברתיות ו/או לשימושים נוספים שאין לתנועה כל שליטה עליהם.  התנועה  לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע משימוש של צדדים שלישיים כלשהם כאמור לעיל.

 

כמו כן, אני מאשר שהסכמתי לעיל לא תזכה אותי בקבלת תמורה כלשהי מהתנועה ו/או מכל גורם אחר, כספית או אחרת.